Regulamin wypożyczalni Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy

Regulamin najmu
rekwizytów scenicznych magazynu rekwizytów i mebli Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu rekwizytów scenicznych i mebli będących w posiadaniu Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz osób fizycznych (zwanych dalej „Najemcami”).
2. Wynajmującym jest Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/1/2013, REGON: 146463327, NIP: 5252544475 dalej zwanym jako „Teatr” lub „Rekwizytornia”.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – oznacza niniejszy dokument;
2) Umowie Najmu – należy przez to rozumieć umowę najmu zawieraną pomiędzy Teatrem, a Najemcą na podstawie niniejszego Regulaminu, potwierdzaną poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
3) Najemca – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, osoba fizyczna składająca wniosek o najem rekwizytów;
4) Rekwizytach – należy przez to rozumieć rekwizyty sceniczne, meble, środki sceniczne i inne przedmioty oraz akcesoria, znajdujące się w magazynie w siedzibie Rekwizytorni, wykorzystywane przez Rekwizytornię w ramach działalności scenicznej Teatru, z wyjątkiem bieżącego repertuaru.
4. Wszelkie rekwizyty stanowiące broń, atrapy broni, oryginalne elementy uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia wojskowego i policyjnego, antyki i przedmioty o znacznej wartości materialnej, przedmioty chronione prawami autorskimi oddawane są Najemcy w najem na podstawie odrębnej umowy której warunki ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Najemcą.
5. Teatr nie użycza ani nie oddaje w najem rekwizytów wykorzystywanych w bieżącym repertuarze Teatru.

II. Wniosek o najem Rekwizytów

1. W celu zawarcia Umowy Najmu, należy złożyć wniosek o najem rekwizytów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, ze wskazaniem konkretnych rekwizytów oraz wnioskowanego okresu ich najmu.
2. Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty (poza osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej) do wniosku o najem Rekwizytów są zobowiązane dołączyć aktualny dokument będący podstawą działalności kontrahenta (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców lub Rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego – KRS, inne), pełnomocnictwo dla osób trzecich działających w imieniu Najemcy (w przypadku działania za pomocą pełnomocnika, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu).
3. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej przy odbiorze Rekwizytów zobowiązane są okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji podanych danych osobowych. Odmowa poddania się procesowi weryfikacji uprawnia Teatr do odmowy wydania Rekwizytów.

4. Wniosek można złożyć osobiście w Teatrze, po uprzednim ustaleniu telefonicznym miejsca i czasu złożenia wniosku pod numerem telefonu: +48721223340, lub elektronicznie na adres e-mail: wypozyczalnia@teatrdramatyczny.pl
5. Po przyjęciu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, pracownik Rekwizytorni ustala termin wydania Rekwizytów i wysokość czynszu najmu zgodnie z pkt. III Regulaminu oraz wskazuje Najemcy sposób zapłaty czynszu najmu.

III. Czynsz najmu i kaucja

1. Z tytułu Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest zapłacić czynsz najmu w wysokości określonej cennikiem najmu rekwizytów zgodnym z zarządzeniem Dyrektora Teatru.
2. Czynsz najmu pobierany jest z góry. Wpłatę czynszu najmu Najemca może dokonać poprzez wpłatę gotówką albo za pośrednictwem karty płatniczej w kasie Teatru albo przelewem na rachunek bankowy Teatru.
3. Z tytułu najmu Rekwizytów, Teatr wystawi fakturę – w przypadku zapłaty w kasie Teatru faktura jest wystawiana w kasie Teatru w dniu płatności, zaś w przypadku płatności przelewem faktura jest wydawana przy odbiorze Rekwizytów.
4. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu zwrotu Rekwizytów, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości czynszu najmu za dane Rekwizyty określonego w cenniku za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Rekwizytornia może uzależnić najem Rekwizytów od uiszczenia przez Najemcę kaucji na poczet roszczeń Teatru z tytułu uszkodzenia rekwizytów przez Najemcę lub z tytułu opóźnienia w zwrocie rekwizytów.
5. Wysokość kaucji ustala się zgodnie z cennikiem najmu rekwizytów. Wpłaty kaucji dokonuje się w sposób określony w ust. 2 powyżej.
6. Zwrot kaucji nastąpi do 30 dni od daty zwrotu rekwizytów, gotówką w kasie Teatru lub przelewem na rachunek bankowy Najemcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI. Regulaminu.
7. W przypadku wcześniejszego zakończenia okresu najmu rekwizytów niż w terminie wskazanym we wniosku, Najemcy przysługuje zwrot wpłaconego czynszu najmu proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu.

IV. Wydanie i zwrot rekwizytów

1. Rekwizyty wydawane są Najemcy na podstawie dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu czynszu najmu i/lub kaucji.
2. Przy wydawaniu i zwrocie Rekwizytów sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy.
3. W protokole zdawczo-odbiorczym w szczególności określa się stan Rekwizytów z chwilą wydania Najemcy i ich zwrotu do Rekwizytorni. Najemca może w protokole wskazać swoje uwagi co do stanu rekwizytów.
4. Zwrot Rekwizytów następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez pracownika Rekwizytorni, w dniu i godzinie ustalonym drogą telefoniczną lub elektroniczną pomiędzy pracownikiem Rekwizytorni i Najemcą.
Transport rekwizytów do i z Rekwizytorni, ich pakowanie i zabezpieczenie odbywa się własnym staraniem Najemcy i na koszt Najemcy.

V. Ogólne zasady najmu Rekwizytów

1. Najemca zobowiązuje się do używania Rekwizytów na zasadach nie naruszających interesów innych osób oraz przepisów obowiązującego prawa.
2. Zabronione jest udostępniane lub podnajem Rekwizytów osobom trzecim bez uprzedniej zgody Teatru.
3. Najemca zobowiązuje się do nie dokonywania zmian ani przeróbek Rekwizytów bez wyraźnej zgody pracownika Rekwizytorni. Ewentualne zmiany i przeróbki dokonywane są po wcześniejszym ustaleniu ich zakresu i technologii przez pracownika Rekwizytorni, odnotowanych w protokole zdawczo-odbiorczym. Wszelkie koszty zmian i przeróbek Rekwizytów ponosi Najemca. Koszty ewentualnych zmian i przeróbek Rekwizytów nie podlegają zwrotowi.
4. Rekwizytornia zastrzega sobie prawo wycofania niektórych Rekwizytów z oferty najmu bez podania przyczyń.
5. Rekwizytornia zastrzega sobie prawo do odmowy oddania Rekwizytów danemu Najemcy w najem bez podania przyczyn.

VI. Uszkodzenie lub utrata Rekwizytów

1. Za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas okresu najmu oraz za utratę lub zaginięcie rekwizytów lub ich części, odpowiedzialność finansową w stosunku do Teatru ponosi Najemca.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zabrudzeń wynikłych z użytkowania Rekwizytów niezgodnie z przeznaczeniem, z wyłączeniem zwykłego zużycia rekwizytów wynikających z normalnego ich użytkowania, Teatr jest uprawniony do potrącenia z kaucji wpłaconej przez Najemcę kwoty niezbędnej na naprawę Rekwizytów i przywrócenie ich do stanu pierwotnego lub dodatkowe czyszczenie.
3. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania samodzielnej naprawy uszkodzeń Rekwizytów, bez uprzedniej pisemnej zgody Teatru.
4. W przypadku utraty Rekwizytów, Najemca upoważnia Teatr do zatrzymania kaucji, a jeżeli kaucja nie pokrywa szkody poniesionej przez Teatr, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości poniesionej przez Teatr szkody – tj. wartości rekwizytów z dnia wydania pomniejszonej o wysokość kaucji.

VII. Dane osobowe (w przypadku osób fizycznych)

1. Najemca przyjmuje do wiadomości, że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanym „RODO”) Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/1/2013, REGON: 146463327, NIP: 5252544475, jako Administrator danych osobowych, może przetwarzać informacje o Najemcy – jego dane osobowe zawarte w wniosku o najem lub Umowie Najmu, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, w celu związanym z świadczeniem usługi najmu rekwizytów.
2. W ramach Teatru działa Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@teatrdramatyczny.pl
3. Teatr oświadcza, że
1) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda osoby oraz przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy;
2) dane będą przetwarzane w ww. celu przez okres trwania najmu Rekwizytów oraz przez okres przechowywania danych księgowych i archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W dowolnym momencie Najemcy przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
5. Najemcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
6. Najemca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe Najemcy nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz nie będą podlegać profilowaniu.
8. Dane Najemcy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
9. Dane osobowe Najemcy są podawane przez Najemcę dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu związanego z realizacją najmu Rekwizytów.

VIII. Reklamacje oraz uprawnienia konsumentów

1. Każdemu Najemcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z realizacją umowy najmu rekwizytów przez Teatr.
2. Reklamacje można zgłaszać do Rekwizytorni:
1) drogą pocztową, pod adresem: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, albo
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczalnia@teatrdramatyczny.pl
3. W reklamacji należy zaznaczyć: „Rekwizyty – Reklamacja” oraz wskazać przyczynę złożenia reklamacji. Najemca może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Teatru.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Teatru, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do w/w ustawy.
7. Najemcy będącemu konsumentem przysługują również pozostałe prawa określone w/w ustawie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Teatru oraz udostępniony do wglądu w kasie Teatru i pomieszczeniu magazynu Rekwizytorni.
2. Teatr uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego.

X. Załączniki

1. Protokół zdawczo-odbiorczy Rekwizytów.
2. Wniosek o wypożyczenie Rekwizytów.
3. Wzór pełnomocnictwa.